Dočasná ochrana

ŽÁDOST

DRŽITELÉ

PRODLOUŽENÍ

BEZ NÁROKU NA DOČASNOU OCHRANU

JINÉ

INFORMACE K ŽÁDOSTI O DOČASNOU OCHRANU

Kdo splňuje podmínky a může žádat o dočasnou ochranu v České republice?

Dočasná ochrana bude v České republice poskytována zejména těmto osobám:

 1. Občanům Ukrajiny, kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali na Ukrajině a Ukrajinu následně opustili.
 2. Cizincům ze třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, kterým byla před datem 24. února 2022 na Ukrajině poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana.
 3. Rodinným příslušníkům osob uvedených v bodě 1–2, kteří společně s nimi pobývali na Ukrajině před datem 24. února 2022 
  a následně společně Ukrajinu opustili.
  Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/manželka, registrovaný partner, nezletilé svobodné dítě osoby uvedené v bodě 1–2 nebo nezletilé svobodné dítě manžela takové osoby anebo jiný tzv. blízký příbuzný závislý na péči a žijící v rodině takové osoby.
 4. Cizincům, kteří byli ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování do státu, jehož jsou státním občanem, nebo části jeho území, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Dočasnou ochranu lze dále udělit z důvodu sloučení rodiny s držitelem dočasné ochrany případně výjimečně i v jiných případech.

Kdo nemá nárok na udělení dočasné ochrany?

 • Cizinci, kteří požádali o udělení dočasné ochrany nebo mezinárodní ochrany v jiném členském státě EU. Takovéto žádosti jsou nepřijatelné dle § 5 zákona č. 65/2022 Sb.
 • Cizinci, kteří mají aktuálně platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý/trvalý pobyt) vydané v jiném státu.
 • Cizinci, kteří měli ke dni 24. února 2022 platné dlouhodobé pobytové oprávnění v ČR nebo jiném státě, a po 24. únoru 2022 si tento pobyt neprodloužili nebo jim byl zrušen. Tito cizinci nejsou osobami, které žily/pobývaly na území Ukrajiny před datem 24. února 2022.

Výjimku ve výše zmíněných případech lze učinit například, pokud je dočasná ochrana udělena za účelem sloučení rodiny.

Informace o výjimkách pro držitele některých typů víz Kanady, VB a USA.

Dále nemohou dočasnou ochranu obdržet cizinci, kteří mají právo na volný pohyb v rámci Evropské unie. Tito lidé mohou v ČR žádat o jiné pobytové oprávnění. Jsou to:

 • Občané států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci,
 • Občané států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, z níž vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie nebo občané států, které jsou vázány Dohodou o Evropském hospodářském prostoru (např. Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island apod.) a jejich rodinní příslušníci.


Jak můžete požádat o dočasnou ochranu?

O udělení dočasné ochrany žádejte osobně.

V ostatních případech žádejte o dočasnou ochranu osobně na pracovištích Ministerstva vnitra.

Občané Ukrajiny, kteří požádali o udělení jiného pobytového oprávnění (například o zaměstnaneckou kartu), řeší nadále pobytové záležitosti na pracovištích Ministerstva vnitra.


Co potřebujete k žádosti o dočasnou ochranu?

 • vyplněný tiskopis,
 • platný cestovní pas, pokud ho máte,
 • doklad o tom, že jste ke dni 24. 2. 2022 pobývali na území Ukrajiny a Ukrajinu jste opustili v důsledku invaze vojsk Ruské federace (například údaje v cestovním pase, potvrzení o humanitárním vstupu nebo jiný doklad vydaný na vaše jméno, který by dosvědčoval váš pobyt na Ukrajině),
 • doklad o ubytování, kterým může být:
  • Potvrzení o zajištění ubytování: Pokud dokládáte písemné potvrzení o zajištění ubytování, musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu/nemovitosti. Pokud vám ubytování poskytuje fyzická osoba, použijte formulář pro fyzické osoby. Pokud vám ubytování poskytuje právnická osoba, použijte  formulář pro právnické osoby.
  • Nájemní nebo podnájemní smlouva: V případě, že dokládáte nájemní nebo podnájemní smlouvu, úředně ověřený podpis se nevyžaduje. Vaše dokumenty budou založeny do spisu, proto doporučujeme doložit úředně ověřenou kopii smlouvy.

Pokud doklad nepodepisuje majitel nemovitosti, je nutné doložit vztah mezi osobou, která doklad podepisuje, a vlastníkem nemovitosti (např. plnou mocí od majitele nebo ověřenou kopií smlouvy).

V případě, že je potvrzení o zajištění ubytování podepsáno ubytovatelem / jinou osobou na základě plné moci, musí být toto zmocnění v řízení doloženo a podpis vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu na takové plné moci musí být úředně ověřen.

O vydání dokladu o zajištění ubytování máte právo požádat osobu, která vám ubytování zajišťuje. Ta má podle zákona povinnost vám takový doklad vydat.

Doklad o ubytování nemusíte předkládat, pokud jste ubytováni v rámci státního systému humanitárního ubytování.

Aby byl celý proces rychlejší, můžete vyplnit tiskopis předem. Pokud k žádosti nepředložíte platný cestovní doklad, může se řízení
o vydání dočasné ochrany protáhnout. Ministerstvo vnitra nemůže garantovat, že vyřízení žádosti a udělení dočasné ochrany proběhne
na místě.


O jaký druh pobytového oprávnění můžete požádat, jestliže nesplňujete podmínky pro udělení dočasné ochrany a nemůžete se vrátit na Ukrajinu nebo do jiné země?

Máte možnost na pracovišti Ministerstva vnitra požádat o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území. Žádost je možné podat pouze osobně.


Ke specifické situaci tzv. kanadských víz, programu Uniting for Ukraine (USA) a tzv. „visitorvíza vydaného Velkou Británií naleznete více informací v záložce Jiné.